RAPORT BIEŻĄCY 40/2022
W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu z dnia 27 października 2022 r. Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka", Bio Planet) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2022 r. zawarł umowy przyrzeczone z NaturaVena Sp. z o.o. – firmą prowadzącą od kilkunastu lat działalność w zakresie importu, produkcji oraz dystrybucji żywności w Polsce.

W wyniku umów zawartych z NaturaVeną Sp. z o.o. Bio Planet S.A. odkupił wybrane elementy majątku od NaturaVeny. Są to między innymi towary handlowe, środki trwałe, w tym logotypy wszystkich marek należących do NaturaVeny (m.in.: NaturaVena, Danceo, Od Zenka Tradycyjnie, Paliwo Dla Aktywnych, Vitaliana oraz Yoga Life).

Spółka przewiozła zakupione towary do magazynów Bio Planet oraz rozpoczęła dystrybucję produktów pod markami kupionymi od NaturaVeny.

Łączna wartość zakupionych towarów i środków trwałych została określona przez Strony na kwotę 8.488 tys. zł netto (9.763 tys. zł brutto). Strony zawarły Porozumienie na podstawie, którego:
- kwota 300 tys. zł zostanie zapłacona przez Bio Planet do 12 grudnia 2022 r.
- kwota 1.275 tys. zł zostanie zapłacona przez Bio Planet do dnia 23 stycznia 2023 r.
- kwota 973 tys. zł zostanie zapłacona przez Bio Planet do dnia 6 lutego 2023 r.
- pozostała kwota 7.215 tys. zł została przeliczona na 1.540 tys. EUR i została rozłożona na 35 rat miesięcznych; każda o wartości 44 tys. EUR płatnych w okresie od marca 2023 r. do stycznia 2026 r.

Transakcja z NaturaVeną zostanie zrealizowana ze środków własnych Bio Planet i w ocenie Zarządu Bio Planet przyniesie w 2023 r. wzrost rocznych przychodów Spółki o około 30 mln zł.


Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=408427