RAPORT BIEŻĄCY 5/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za luty 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc luty 2018 r. osiągnęła 10,6 mln złotych, co stanowi 4% spadku w stosunku do sprzedaży w lutym 2017 r., która wyniosła 11,0 mln zł.
  2. W ramach rozwoju trasy uruchomiono dostawy bezpośrednie do Raciborza. Oznacza to, że Bio Planet dociera już bezpośrednio do wszystkich miast w Polsce o liczbie ludności przekraczającej 50 tysięcy mieszkańców.
  3. Spółka wystawiła się na Targach Biofach w Norymberdze – największej imprezie targowej w Europie poświęconej żywności bio. Przedstawiciele Spółki skoncentrowali się na poprawieniu warunków handlowych z obecnymi dostawcami i odbiorcami oraz na poszukiwaniu potencjalnych nowych produktów i kontrahentów.
  4. W lutym Spółka wprowadziła około 90 nowych produktów do oferty, m.in. ekologiczne przetwory owocowe pod marką Sad Danków.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 13 kwietnia 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za marzec 2018 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 3/2018 Raport miesięczny za styczeń 2017 r. - opublikowany dnia 14 lutego 2018 r.
2. 4/2018 Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. - opublikowany dnia 14 lutego 2018 r.

2. Raporty ESPI:
Brak komunikatów

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 5/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za luty 2018 r.