RAPORT BIEŻĄCY 5/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za luty 2020 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za luty 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
1. Sprzedaż za miesiąc luty 2020 r. osiągnęła 15,7 mln złotych, co stanowi 26% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc luty 2019 r., która wyniosła 12,5 mln zł. Jednocześnie był to rekord miesięcznej sprzedaży Firmy.
2. W lutym Spółka wprowadziła około 140 produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Vitaquell, Bio Food, Alce Nero.
3. W lutym Spółka brała udział w Targach BIOFACH w Norymberdze – jednych z największych targów żywności bio w Europie. Przedstawiciele Spółki skoncentrowali się na umacnianiu aktualnych relacji biznesowych oraz na promocji marki Bio Planet na rynkach zagranicznych.
4. W lutym Spółka uruchomiła dodatkowe dni dostaw na kierunkach: Poznań, Szczecin, Świnoujście, Wejherowo co zapewni klientom w tych regionach częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. Do 14 kwietnia 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za marzec 2020 r

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
1. Raporty EBI:
1. 3/2020 Raport miesięczny za styczeń 2020 r. - opublikowany dnia 14 lutego 2020 r.
2. 4/2020 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - opublikowany dnia 14 lutego 2020 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak raportów w okresie

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


EBI Raport nr 5/2020
Raport miesięczny za luty 2020 r (pdf).