RAPORT BIEŻĄCY 5/2020
Zarząd Bio Planet S.A. informuje o podpisaniu w dniu 29 lipca 2020 r. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w Santander Bank Polska S.A. zawartej w dniu 12 czerwca 2014 r. Na podstawie podpisanego aneksu wartość przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym nie zmienia się i wynosi 9,0 mln PLN.
Kredyt w rachunku bieżącym pozwoli Spółce obsługiwać bieżącą działalność operacyjną. Pozostałe warunki umowy nie zostały zmienione, a okres kredytowania wynosi 24 miesiące, natomiast dotychczasowe zabezpieczenie kredytu, tj. hipoteka oraz zastaw rejestrowy zostały dostosowane do nowych wymogów wynikających z podpisanej umowy kredytowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 5/2020