RAPORT BIEŻĄCY 5/2021
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Zarząd Bio Planet S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r., w wykonaniu warunkowych umów sprzedaży nieruchomości z dnia 23 czerwca 2021 roku, zawartych pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Gminie Leszno („Umowy Warunkowe”), zawarł z osobami fizycznymi umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 1,45 mln („Cena Sprzedaży”) („Umowa”). Umową objęte są działki o łącznej powierzchni 17.112 m2 („Nieruchomości”).

Ceny Sprzedaży zostanie uiszczona w następujący sposób: (i) tytułem zadatku 10 % Ceny Sprzedaży zostało wpłacone przy zawarciu Umów Warunkowych; (ii) pozostałe 90 % Ceny Sprzedaży zostanie wpłacone do dnia 9 lipca 2021. Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co do obowiązku zapłaty pozostałej Ceny Sprzedaży, natomiast sprzedający złożyli oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania Nieruchomości po zapłacie pełnej Ceny Sprzedaży, jednakże nie później niż do dnia 9 lipca 2021 r.

Zakup Nieruchomości umożliwi Spółce w przyszłości budowę dużych nowoczesnych zakładów konfekcjonowania z zapleczem magazynowo-biurowym oraz z możliwością ich przyszłej istotnej rozbudowy. W ocenie Zarządu Spółki budowa nowoczesnych zakładów konfekcjonowania jest ważnym etapem w rozwoju Bio Planet.

Z uwagi na wielkość zakupu oraz jego znaczenie dla przyszłej działalności Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował się na publikację informacji w trybie art. 17 ust. 1 MAR. PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183901&title=Zawarcie+um%C3%B3w+przeniesienia+prawa+wieczystego+u%C5%BCytkowania+nieruchomo%C5%9Bci.