RAPORT BIEŻĄCY 6/2017
Zarząd Bio Planet S.A. z siedzibą w Lesznie ("Spółka" lub "Emitent"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 30.10.2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Spółki - Pana Grzegorza Mulika.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 6/2017
Skan powiadomienia o nabyciu akcji