RAPORT BIEŻĄCY 6/2021
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 8 września 2021 r. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w Santander Bank Polska S.A. zawartej w dniu 12 czerwca 2014 r. („Umowa”).

Na podstawie podpisanego aneksu wartość przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym została zwiększona z dotychczasowej kwoty 10,4 mln zł do kwoty 13,5 mln PLN (tj. o 3,1 mln zł).

Dzień spłaty kredytu został zmieniony na 31 sierpnia 2022 roku.

Wskutek podpisania ww. aneksu Umowa obejmuje zobowiązanie Emitenta do zapewnienia, aby w okresie kredytowania określeni akcjonariusze Spółki, tj. Barbara Strużyna, Sylwester Strużyna oraz Grzegorz Mulik posiadali bezpośrednio lub pośrednio pakiet większościowy w Spółce. W oddzielnym komunikacie Spółka przekaże informację o podjęciu kroków celem wykonania ww. zobowiązania.

Powyższy aneks zwiększa również dotychczasowe zabezpieczenie kredytu, poprzez zwiększenie sumy hipoteki umownej łącznej do kwoty 20,250 mln.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,85 p. p., z ograniczeniami wysokości ww. wskaźnika WIBOR, ustalonymi w Umowie.

Pozostałe postanowienia Umowy wskutek podpisania aneksu nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zwiększenie kredytu pozwoli Spółce obsługiwać bieżącą działalność operacyjną.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu