RAPORT BIEŻĄCY 6/2022
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 25 stycznia 2022 r., stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2021.1983 ze zm., „Ustawa o Ofercie”) niniejszym zawiadamiam, że w wyniku dokonania
wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”), nastąpiła zmiana stanu posiadania łącznej liczby akcji
Spółki przez GK4 FOOD Sp z o.o. z siedzibą w Trzebiatowie, KRS: 0000868371, REGON: 387451576 („GK4FOOD”). Stan posiadania akcji Spółki uległ zwiększeniu z poziomu 5,39% do 10,0 %, tym samym zwiększył się do
10,0% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Bio Planet S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 24/01/2022 r.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

RAPORT 6/2022
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=389955&title=Zawiadomienia+o+zmianie+struktury+i+posiadania+udzia%C5%82u+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w.