RAPORT BIEŻĄCY 6/2023
Zarząd Bio Planet S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rocznego raportu jednostkowego za 2022 r.

Raport roczny jednostkowy za 2022 r. będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2023 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. deklarowanym dniem publikacji był dzień 21 kwietnia 2023 r.

Pozostałe terminy raportów okresowych przekazane raportem bieżącym nr 2/2022 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=417391&title=Zmiana+terminu+publikacji+raportu+okresowego+za+2022+r

ESPI_Raport_nr_6_2023_Zmiana_terminu_publikacji_raportu_okresowego_za_2022_r