RAPORT BIEŻĄCY 7/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za marzec 2016 r.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc marzec 2016 r. osiągnęła 10,7 mln złotych, co stanowi 37% wzrostu w stosunku do sprzedaży w marcu 2015 r., która wynosiła 7,8 mln zł. Jest to jednocześnie rekord miesięcznej sprzedaży w historii firmy.
  2. Sprzedaż w całym I kwartale 2016 r. wyniosła 28,7 mln zł, co stanowi 39% wzrostu w stosunku do sprzedaży za I kwartał 2015 r., która wynosiła 20,7 mln zł. Jest to jednocześnie rekord kwartalnej sprzedaży Bio Planet.
  3. W marcu 2016 r. Spółka kontynuowała intensywne wprowadzenie nowych produktów do swojej oferty wprowadzając kilkadziesiąt nowych produktów, m.in. ekologiczne pieczywo sochaczewskiej piekarni Gzik.
  4. W marcu 2016 r. nowo zatrudniony przedstawiciel handlowy Bio Planet rozpoczął prace na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym liczba przedstawicieli handlowych Spółki zwiększyła się do czternastu.
  >II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
 1. Do 14 maja 2016 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2016 r.
 2. Do 13 maja 2016 r. opublikowany zostanie raport jednostkowy za I kwartał 2016 r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. Raporty EBI:
  1. Raport miesięczny za luty 2016 r. - opublikowany dnia 14 marca 2016 r.
  2. Raport Roczny za rok obrotowy 2015 - opublikowany dnia 24 marca 2016 r.

 2. Raporty ESPI:
  Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Bio Planet SA raport miesięczny za luty 2016 r.