RAPORT BIEŻĄCY 7/2017
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 9 maja 2017 roku, na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
 7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 23 kwietnia 2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 23 kwietnia 2017 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela serii A lub B w Spółce, którym przysługuje prawo głosu składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 7/2017

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bio Planet S.A. na 9 maja 2017 r.

Projekty uchwał ZWZ Bio Planet S.A. na 9 maj 2017 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Bio Planet S.A. na 9 maja 2017 r.

Wzór pełnomocnictwa ZWZ Bio Planet S.A. na 9 maja 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Spr. Fin. oraz Sprawozdania Zarządu za 2016 rok