RAPORT BIEŻĄCY 7/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za marzec 2020 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
1. Sprzedaż za miesiąc marzec 2020 r. osiągnęła 24,8 mln złotych, co stanowi 70% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc marzec 2019 r., która wyniosła 14,6 mln zł. Jednocześnie był to rekord miesięcznej sprzedaży Firmy. W całym pierwszym kwartale 2020 r. przychody osiągnęły 55,6 mln zł, co stanowi 37% wzrostu w stosunku do przychodów za I kwartał 2019 r., które wyniosły 40,4 mln zł.
2. W marcu Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadziliśmy do oferty m. in. greckie oliwki pod marką Nefeli oraz 9 nowości pod markami własnymi Bio Planet między innymi nowe większe gramatury produktów z serii superfoods.
3. W marcu Spółka uruchomiła sobotnie dostawy na kierunkach: Warszawa i Łódź, co zapewni klientom w tych regionach częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.
4. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 Spółka dla bezpieczeństwa pracowników jak i klientów odwołała wewnętrze Targi Bio Planet, które miały odbyć się 14 marca 2020 r. Kolejna edycja Targów Bio Planet planowana jest na marzec 2021 roku.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. Do 14 maja 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2020 r.
2. 15 maja 2020 r. – raport jednostkowy za I kwartał 2020 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 5/2020 Raport miesięczny za luty 2020 r. - opublikowany dnia 13 marca 2020 r.

2. Raporty ESPI:
1. 1/2020 Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta – opublikowany 19 marca 2020 r.
2. 2/2020 Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta – uzupełnienie - opublikowany 19 marca 2020 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport EBI 7/2020
RAPORT BIEŻĄCY 7/2020 (pdf)