RAPORT BIEŻĄCY 7/2020
Zarząd Bio Planet S.A. informuje o podpisaniu w dniu 16 września 2020 r. aneksu do umowy o kredyt w  rachunku bieżącym w Santander Bank Polska S.A. zawartej w dniu 12 czerwca 2014 r. Na podstawie podpisanego aneksu wartość przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym została zwiększona z dotychczasowej kwoty 9,0 mln zł do kwoty 10.4 mln PLN (tj. o 1,4 mln zł).

Zwiększenie kredytu pozwoli Spółce obsługiwać bieżącą działalność operacyjną.

Pozostałe warunki umowy nie zostały zmienione, a okres kredytowania wynosi 24 miesiące, natomiast dotychczasowe zabezpieczenie kredytu, tj. hipoteka oraz zastaw rejestrowy zostały dostosowane do nowych wymogów wynikających z podpisanej umowy kredytowej.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 7/2020