RAPORT BIEŻĄCY 7/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 9 września 2021 r., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) („Zawiadomienie”). Przedmiotem Zawiadomienia jest przekroczenie progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy Emitenta w związku z zawarciem przez nich porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Ofercie dotyczącego prowadzenia przez zawiadamiających trwałej polityki wobec Spółki, w szczególności zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji Emitenta („Porozumienie”). Zawiadomienie zostało złożone przez Sylwestra Strużynę w imieniu wszystkich członków Porozumienia na podstawie upoważnienia zawartego w Porozumieniu, stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie.
Pełna treść Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie Bio Planet - art. 69 ust. 1 i art. 87