RAPORT BIEŻĄCY 8/2016
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. powziął informację o przedłużeniu certyfikatu ekologicznego wydanego dla Bio Planet S.A. przez AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
Spółka w dniach 5 - 6 kwietnia 2016 r. poddała się kontroli przez upoważnionych przedstawicieli jednostki AGRO BIO TEST i uzyskała certyfikat nr PL-EKO-07-07904 ważny na następujące zakresy działalności:
- konfekcjonowanie produktów ekologicznych,
- zakup surowców ekologicznych, konfekcjonowanie i etykietowanie na zlecenie innych podmiotów,
- wprowadzanie do obrotu w Polsce certyfikowanych eko-produktów w oryginalnych opakowaniach producentów,
- import produktów z krajów trzecich.
Uzyskany certyfikat jest przedłużeniem poprzedniego, rocznego, a jego ważność mija 31 maja 2017 r. Certyfikat ten jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Kontrola w zakładzie Bio Planet miała na celu sprawdzenie przeprowadzanych procesów oraz prowadzenia dokumentacji na zgodność z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, które mówi, że „każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza, przetwarza lub importuje z kraju trzeciego produkty rolnictwa ekologicznego w celu sprzedaży, jest zobowiązany poddać swoje przedsięwzięcie certyfikacji prowadzonej przez akredytowaną i upoważnioną do działania jednostkę certyfikującą”.
AGRO BIO TEST Sp. z o.o. posiada upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do certyfikacji w rolnictwie ekologicznym (aktualny numer PL-EKO-07).

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Bio Planet SA - certyfikat PL-EKO-07-07904