RAPORT BIEŻĄCY 8/2017
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za marzec 2017 r.


Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

 

  1. Sprzedaż za miesiąc marzec 2017 r. osiągnęła 12,3 mln złotych, co stanowi 15% wzrostu w stosunku do sprzedaży w marcu 2016 r., która wynosiła 10,7 mln zł. Sprzedaż w całym I kwartale 2017 r. wyniosła 34,2 mln zł, co oznacza 19% wzrostu w stosunku do I kwartału 2016 r., w którym sprzedaż wyniosła 28,6 mln zł. Zarówno sprzedaż w marcu 2017 r. jak również sprzedaż w I kwartale 2017 r. była dla Spółki rekordowa.
  2. W marcu 2017 r. Spółka wprowadziła około 80 nowych produktów do oferty - m.in. polskie ekologiczne makarony pod marką Fabijańscy.

 

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

  1. Do 12 maja 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2017 r.
  2. Do 10 maja 2017 r. opublikowany zostanie raport z treścią uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 9 maja 2017 r.

 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  1. Raporty EBI:
  2. 5/2017 Raport miesięczny za luty 2017 r. - opublikowany dnia 14 marca 2017 r.
  3. 6/2017 Raport roczny za 2016 r. - opublikowany dnia 31 marca 2017 r.
2. Raporty ESPI:
Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 8/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za marzec 2017 r.