RAPORT BIEŻĄCY 8/2018
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 25 maja 2018 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
 7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 9 maja 2018 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 maja 2018 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 8/2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bio Planet S.A. na 25 maja 2018 r.

Projekty uchwał ZWZ Bio Planet S.A. na 25 maj 2018 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Bio Planet S.A. na 25 maja 2018 r.

Wzór pełnomocnictwa ZWZ Bio Planet S.A. na 25 maja 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Spr. Fin. oraz Sprawozdania Zarządu za 2017 rok