RAPORT BIEŻĄCY 8/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała korektę do zawiadomienia z dnia 9 września 2021 r., sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) („Zawiadomienie”), o którego otrzymaniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 9 września 2021. Przedmiotem Zawiadomienia jest przekroczenie progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy Emitenta oraz osobę niebędącą akcjonariuszem Spółki w związku z zawarciem przez nich porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie dotyczącego prowadzenia przez zawiadamiających trwałej polityki wobec Spółki, w szczególności zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji Emitenta („Porozumienie”). Zawiadomienie zostało złożone przez Sylwestra Strużynę w imieniu wszystkich członków Porozumienia na podstawie upoważnienia zawartego w Porozumieniu, stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie. Pełna treść korekty Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (korekta)