RAPORT BIEŻĄCY 9/2017
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2015, opublikowanego przez Emitenta w dniu 24 września 2015 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 13/2016, opublikowanego przez Emitenta w dniu 8 czerwca 2016 roku, dotyczącego pozwu wniesionego przez mniejszościowego akcjonariusza Bio Planet S.A. (dalej „Akcjonariusz”), którego przedmiotem było kwestionowanie uchwał Zarządu Emitenta w przedmiocie dematerializacji akcji i ubiegania się o wprowadzenie do ASO NewConnect akcji serii C Bio Planet S.A. i wydania w dniu 7 czerwca 2016 roku przez Sąd wyroku w całości oddalającego powództwo, informuje, że Akcjonariusz złożył w dniu 5 grudnia 2016 roku apelację od wyroku Sądu (dalej „Apelacja”).

W opinii Emitenta Apelacja jest bezzasadna, w związku z czym Emitent wniósł o oddalenie Apelacji w całości.

Spółka będzie na bieżąco informowała o przebiegu postępowania.


PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 9/2017