RAPORT BIEŻĄCY 9/2022
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o potencjalnym wpływie wojny w Ukrainie na działalność Emitenta.
Potencjalny wpływ wojny w Ukrainie należy rozpatrywać w trzech sferach działalności Emitenta:

1. Sfera pracownicza - brak bezpośredniego wpływu. Emitent korzysta z usług agencji pracy zatrudniającej obywateli Ukrainy; obecnie nie odczuwa trudności w podaży pracowników tymczasowych.

2. Sprzedaż – potencjalnie średni wpływ. Sprzedaż na rynki ukraiński, białoruski i rosyjski stanowiła znikomy udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta. Niemniej wojna toczona w kraju bezpośrednio sąsiadującym z
Polską powoduje zachwianie optymizmu konsumenckiego, który w połączeniu z drożejącymi cenami żywności może powodować chęć ograniczenia zakupów droższej żywności jaką jest żywność ekologiczna. Po zakończeniu
działań zbrojnych spodziewamy się powrotu do długoterminowego trendu wzrostowego w zakresie popytu na żywność ekologiczną w Polsce i w krajach ościennych.

3. Zakupy - potencjalnie znaczący wpływ. Działania wojenne toczą się w rejonie ważnym dla sektora żywności, a Ukraina jest ważnym dostawcą ekologicznych produktów zbożowych, kasz oraz roślin oleistych na rynki
europejskie. Działania wojenne i wprowadzane sankcje mogą wydłużyć, a nawet przerwać łańcuchy dostaw oraz przynoszą wzrost cen (spodziewamy się znacznie mniejszych niż standardowo plonów w Ukrainie w 2022
roku). Dodatkowo Rosja została wykluczona z systemu rolnictwa ekologicznego (Rosja dostarczała pewne ilości ekologicznych roślin strączkowych oraz orzechów i orzeszków na rynki europejskie). Pojawiły się także
trudności w zakresie zakupów ekologicznego lnu z Kazachstanu (skutkujące istotnym wzrostem cen ekologicznego lnu brązowego oraz złotego). Z powodu wojny istotnie drożeje koszt transportu, nośników energii oraz ceny
opakowań. Trudno dokładnie oszacować potencjalny wpływ wojny na ceny dostaw (surowców, towarów gotowych, materiałów i energii oraz usług). Spółka na bieżąco analizuje wszystkie koszty dostaw i dostosowuje do nich
swoją politykę cenową.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=392568&title=Wp%C5%82yw+konfliktu+zbrojnego+w+Ukrainie+na+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+Sp%C3%B3%C5%82ki+Bio+Planet+S.A.