RAPORT BIEŻĄCY 9/2023

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

 

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
 11. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.
 12. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 5 czerwca 2023 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 5 czerwca 2023 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki.

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
Inna.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=420677&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+na+dzie%C5%84+21+czerwca+2023+roku+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia
ESPI_Raport_nr_9_2023_Bio_Planet_SA_ogloszenie_zwolanie_ZWA_21.06.2023.doc

Akcjonariat_na_dzien_25.05.2023_r.docx
Bio_Planet_S.A._formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_21.06.2023.docx
Bio_Planet_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_21.06.2023_procedury.docx
Bio_Planet_S.A._ogloszenie_zwolania_ZWZ_na_21.06.2023.doc
Bio_Planet_S.A._projekt_uchwal_na_ZWZ_zwolanie_na_dzien_2023-06-21.docx
Bio_Planet_S.A._wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_na_21.06.2023.docx

Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_Bio_Planet_S.A._w_zakresie_oceny_sprawozdania_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzau_i_Rady_Nadzorczej.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Bio_Planet_S.A._za_2022.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_badania_sprawozdania_finansowego_i_Zarzadu_Spolki_za_2022_r.docx
Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finansowego_jednostkowego_Bio_Planet_S.A.xhtml

Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finansowego_podpis.xades