RAPORT OKRESOWY 25/2015
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r. W tabeli Bilansu dotyczącej Aktywów nie zamieszczono pozycji: Aktywa trwałe, Wartości niematerialne i prawne, Rzeczowe aktywa trwałe, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Zarząd Spółki przekazuje skorygowany plik z raportem kwartalnym za III kwartał 2015 r. uwzględniający naniesione poprawki.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Bio Planet SA skorygowany raport za III kw. 2015 r.