RAPORT OKRESOWY 8/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku korektę Raportu Rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2019.
Raport uzupełniono o sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 r., które w wyniku błędu pisarskiego nie zostało dołączanego do raportu opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 8/2020
Raport roczny za 2019 r. (po korekcie)