RAPORT OKRESOWY 9/2021
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku korektę Raportu Rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2020.

Raport uzupełniono o sprawozdanie zarządu z działalności za 2020 r., które w wyniku błędu pisarskiego nie zostało dołączanego do raportu opublikowanego w dniu 12 kwietnia 2021 r. 

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 9/2021
Raport roczny za 2020 r. - korekta raportu