RAPORT ZA I KWARTAŁ 2023

Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku wraz z informacją dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za I kwartał 2023 roku obejmujące okres od 01.01.2023 roku do 31.01.2023 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=420828

Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023_r._wraz_z_informacja_dodatkowa.pdf

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._za_I_kwartal_2023_r.pdf