RAPORT ZA I KWARTAŁ 2024
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 roku wraz z informacją dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za I kwartał 2024 roku obejmujące okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=441904

Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za I kwartał 2024 r.pdf

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową.pdf