RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2022
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku wraz z informacją dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2022 roku obejmujące okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Bio_Planet_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_23.09.22.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._w_I_polroczu_2022_r.pdf
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Bio_Planet_S.A._za_I_polrocze_2022_r._wraz_z_informacja_dodatkowa.pdf

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=404658