RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2023
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku wraz z informacją dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2023 roku obejmujące okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


RAPORT 2023 - 1 półrocze

KPW Audyt - raport z przeglądu BIO PLANET SA 30.06.2023.pdf

Oświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. z dnia 22.09.2023.pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za I półrocze 2023 r.pdf

Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za I półrocze 2023 r.pdf