RAPORT ZA III KWARTAŁ 2022
Treść komunikatu: Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku wraz z informacją dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za III kwartał 2022 roku obejmujące okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._za_III_kwartal_2022_r.pdf
Srodroczne_skrocone_SF_wraz_z_inf._dodatkowa_za_III_kwartal_2022_r..pdf

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=407881