RAPORT ZA III KWARTAŁ 2023
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku wraz z informacją dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za III kwartał 2023 roku obejmujące okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


RAPORT ZA III KWARTAŁ 2023

Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2023 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r