ZWZ 09.05.2019
Zarząd spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 maja 2019 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Zgromadzenie”).


Bio Planet ogłoszenie_zwolanie_ZWZ 09.05.2019 r. procedury.pdf
Bio Planet SA projekty uchwał ZWZ 09.05.2019 r..pdf
Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 09.05.2019 r..pdf
Bio Planet formularz ZWZ 09.05.2019 r..pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2018 r..pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2018 r.pdf
Akcjonariat na dzień 31.12.2018 r.jpg
Uchwały podjęte na ZWZ z dnia 9 maja 2019 r.