ZWZ 12.06.2015
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bio Planet S.A. na 12 czerwca 2015 r.
Projekty uchwał ZWZ Bio Planet S.A. na 12 czerwca 2015 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Bio Planet S.A. na 12 czerwca 2015 r.
Wzór pełnomocnictwa ZWZ Bio Planet S.A. na 12 czerwca 2015 r.
Opinia i raport z badania sprawozdania Bio Planet S.A. za 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Spr. Fin. oraz Sprawozdania Zarządu za 2014 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
Raport roczny Bio Planet S.A. za 2014 r.
Akcjonariat na dzień 15.05.2015 r.
Akt Notarialny ZWZ Bio Planet S.A. z dnia 12.06.2015