ZWZ 22.06.2021
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

Akcjonariat na dzień 26.05.2021 r.
Bio Planet formularz ZWZ 22.06.2021
Bio Planet ogłoszenie_zwolanie_ZWZ 22.06.2021 procedury
Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 22.06.2021
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2020 r
Sprawozdanie z badania Bio Planet S.A. 2020.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
Uchwaly podjete na ZWZ z dnia 22-06-2021