ZWZ 24.06.2020
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


Bio Planet ogłoszenie_zwolanie_ZWZ 24.06.2020 procedury
Akcjonariat na dzień 31.12.2019 r
Bio Planet formularz ZWZ 24.06.2020
Bio Planet SA projekty uchwał ZWZ 24.06.2020
Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 24.06.2020
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2019 r
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r

Uchwały podjęte na ZWZ z dnia 24 czerwca 2020 rok