ZWZ 25.05.2018
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 25 maja 2018 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bio Planet S.A. na 25 maja 2018 r.
Projekty uchwał ZWZ Bio Planet S.A. na 25 maja 2018 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Bio Planet S.A. na 25 maja 2018 r.
Wzór pełnomocnictwa ZWZ Bio Planet S.A. na 25 maja 2018 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Spr. Fin. oraz Sprawozdania Zarządu za 2017 rok
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2017 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
Akcjonariat na dzień 27.04.2018 r.
Uchwały ZWZ Bio Planet S.A. z dnia 25.05.2018 r.