ZWZ 9.05.2017
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 9 maja 2017 roku, na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bio Planet S.A. na 9 maja 2017 r.
Projekty uchwał ZWZ Bio Planet S.A. na 9 maj 2017 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Bio Planet S.A. na 9 maja 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa ZWZ Bio Planet S.A. na 9 maja 2017 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Spr. Fin. oraz Sprawozdania Zarządu za 2016 rok Opinia biegłego z badania sprawozdania Bio Planet S.A. za 2016 r.
Raport biegłego z badania sprawozdania Bio Planet S.A. za 2016 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
Akcjonariat na dzień 11.04.2017 r.
Uchwały ZWZ Bio Planet S.A. z dnia 9.05.2017 r.