ZWZ 9.06.2016
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 czerwca 2016 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bio Planet S.A. na 9 czerwca 2016 r.
Projekty uchwał ZWZ Bio Planet S.A. na 9 czerwca 2016 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Bio Planet S.A. na 9 czerwca 2015 r.
Wzór pełnomocnictwa ZWZ Bio Planet S.A. na 9 czerwca 2016 r.
Opinia biegłego z badania sprawozdania Bio Planet S.A. za 2015 r.
Raport biegłego z badania sprawozdania Bio Planet S.A. za 2015 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Spr. Fin. oraz Sprawozdania Zarządu za 2015 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
Akcjonariat na dzień 13.05.2016 r.
Akt Notarialny ZWZ Bio Planet S.A. z dnia 9.06.2016 r.