RAPORT ROCZNY 2021
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Raport Roczny jednostkowy za rok obrotowy 2021.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=394221
Bio Planet S.A. Raport Roczny 2021 r
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE BIO PLANET S.A. za 2021 r.
List Prezesa Zarządu Bio Planet SA
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BIO PLANET S.A. za 2021 r.