ZWZ 21.06.2023


Decyzje ZWZ Bio Planet z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku
Lista akcjonariuszy mających ponad 5% głosów

 

Zwołanie ZWZ Bio Planet na dzień 21 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

 

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
 11. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.
 12. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 5 czerwca 2023 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 5 czerwca 2023 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki.

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Komunikat - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESPI Raport nr 9/2023 – ogłoszenie zwołania ZWA 21.06.2023
Akcjonariat na dzień 18.05.2023
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 21.06.2023
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 21.06.2023 – procedura
Ogłoszenie zwołania ZWZ na 21.06.2023
Projekt uchwał na ZWZ zwołane na dzień 21.06.2023
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 21.06.2023
Raport niezależnego biegłego rewidenta Bio Planet S.A. w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i Zarządu Spółki za 2022 rok
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Bio Planet S.A.
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego – podpisane