RAPORT ROCZNY 2023
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Raport Roczny jednostkowy za rok obrotowy 2023.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=439307

List Prezesa Zarządu Bio Planet S.A.xhtml
Ocena Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. z badania sprawozdania finansowego za 2023 r.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.xhtml
Oświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. ws. biegłego rewidenta.xhtml
Oswiadczenie_Zarzadu_Bio_Planet_S.A._ws._rzetelnosci_sprawozdania_finansowego_za_2023_r.xhtml
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_Bio_Planet_S.a._za_2023_r.xhtml
Sprawozdanie_z_badania_Bio_Planet_S.A._2023_r._-_Bieglego_Rewidenta.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A.xhtml