RAPORT ROCZNY 2021 KOREKTA
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje skorygowany raport roczny za 2021 r., dodane zostały 3 załączniki zamieszczone poniżej.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=394262

Ocena Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. z badania sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. ws biegłego rewidenda
Oświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. ws rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2021